bannner newsletter

Szanowni Mieszkańcy,

Chcąc pozostać w kontakcie z Państwem po wejściu w życie 25 maja 2018 r. ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 – RODO) prosimy o wyrażenie zgody na przetwarzanie Państwa danych osobowych, wyłącznie w zakresie umożliwiającym wysyłanie newslettera gminnego.

Dane (adres e-mail, adres IP) przetwarzamy w oparciu o Państwa zgodę, na podstawie art. 6 ust 1 RODO. Państwa danych nie udostępniamy podmiotom trzecim, nie będą one przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania. Dane osobowe będą przechowywane przez okres wysyłania newslettera. Z chwilą zaprzestania wysyłki newslettera przez Urząd Gminy Izabelin, Państwa dane zostaną usunięte przez administratora.

Jeśli chcą Państwo nadal otrzymywać newsletter prosimy o wyrażenie zgody.

Brak zgody będzie skutkował usunięciem Państwa danych z bazy newslettera Urzędu Gminy Izabelin z dniem 25 czerwca 2018 r.

Adres e-mail

Administrator danych jest Urząd Gminy Izabelin z siedzibą w Izabelinie C,
ul. 3 Maja 42, 05-080 Izabelin, tel. (22) 722 89 30, e-mail: izabelin@izabelin.pl .

W sprawach związanych z Pani/Pana danymi proszę kontaktować się
z Inspektorem Ochrony Danych: iod@izabelin.pl .

Podanie danych osobowych objętych przedmiotową zgodą nie jest wymogiem ustawowym lub umownym, jest jednak niezbędne do komunikowania się
z Państwem.

Informujemy, że przysługuje Pani/Panu prawo żądania od Administratora danych dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.